Algemene voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: ieder (recht)persoon, die met de rechtspersoon Do Inc. B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordigster(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet gelden voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval moeten de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk worden afgewezen, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons onmiddellijk aan de wederpartij ter kennis gebracht.

Artikel 3 OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard of bevestigd, waarbij de datum van de aanvaarding of bevestiging bepalend is. Een aanvaarding of bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven (tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft).

3.2 Een aanbieding zal een zo nauwkeurig en volledig mogelijke opsomming bevatten van alle te verrichten werkzaamheden respectievelijk te leveren diensten. De geldigheidsduur is 30 dagen, tenzij anders in de aanbieding aangegeven.

3.3 Eventuele aanvullende afspraken of wijzigingen kunnen slechts schriftelijk tot stand komen.

3.4 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens betwistingen die ons binnen drie werkdagen bereiken.

3.5 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij -uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.6 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen wordt voldaan.

3.7 Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

3.8 Eventuele bijkomende kosten voor extra werkzaamheden en/of door ons in te schakelen specialisten, zoals bijvoorbeeld extra deskresearch, administratieve werkzaamheden voor het samenstellen van rapportages, oefenmateriaal, syllabi, etc., zullen -zo mogelijk- na overleg met de wederpartij, op basis van tarieven, vermeld in de aanbieding, worden verrekend.

3.9 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het gebruik van licht, geluid, audiovisuele en andere technische middelen, alsmede arrangements- en verblijfkosten en standaard cursusmateriaal niet in de prijs begrepen.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1. Alle door Do Inc. B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW.

4.2 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken dat door factoren die buiten onze verantwoordelijkheid liggen en/of door thans nog onbekende feiten de kostenraming zal worden overschreden, zullen wij zo spoedig mogelijk nader overleg plegen met de wederpartij om tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden te komen.

Artikel 5 ANNULERING

5.1 Een opdracht kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat Do Inc. B.V. gerechtigd is de volgende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen twee maanden voor aanvang: € 195,- administratie-/ annuleringskosten; 
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.

5.2 Een geplaatste deelnemer mag zich in principe laten vervangen als dit de uitvoering van de opdracht niet belemmerd. Zulks uitsluitend ter beoordeling door Do Inc. B.V. Indien een vervanger aan de training deelneemt, blijft de wederpartij de prijs aan Do Inc. B.V. verschuldigd.

5.3 Indien een deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen drie weken voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.

5.4 Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).[

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMSTEN

6.1 De duur van de aan ons te verlenen opdracht wordt op basis van vooraf gekregen projectinformatie in aanbieding van onze diensten vermeld. Wij gaan daarbij uit van de te verwachte kwaliteit van de door de wederpartij toe te leveren gegevens, alsmede van de per opdracht vooraf nader aan te geven inzet van tijd en werkzaamheden van de zijde van de wederpartij en/of diens gemachtigde(n), bij gebreke hiervan wordt gehandeld conform het gestelde in artikel 3 lid 7.

6.2 Aan de eerste, globale inventarisatie ten behoeve van een offerte zijn geen kosten verbonden, mits dit onderzoek binnen drie uur kan worden afgerond.

6.3 Onderzoek dat langere tijd vergt zal van tevoren worden begroot en in een offerte worden vermeld.

Artikel 7 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

7.1. Met Do Inc. B.V. gesloten overeenkomsten leiden voor Do Inc. B.V. tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Do Inc. B.V. zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
7.2 Door de wederpartij genoemde termijnen of tussen Do Inc. B.V. en wederpartij overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Do Inc. B.V. dus niet.
7.3 Do Inc. B.V. is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als Do Inc. B.V. voor de uitvoering van een met Do Inc. B.V. gesloten overeenkomst derden inschakelt, is Do Inc. B.V.  gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

7.4 Do Inc. B.V. haar medewerkers en/of door Do Inc. B.V. ingeschakelde derden zullen de door de Wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

7.5 De wederpartij zal ons steeds tijdig alle medewerking en inlichtingen verschaffen die wij noodzakelijk of nuttig achten om de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. Tevens zal de wederpartij aan ons toegang verlenen gedurende de overeengekomen werktijden tot de ruimte en apparatuur die wij nodig hebben voor de adequate uitvoering van hetgeen is overeengekomen.

7.6 Wij zullen alle maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen, waaronder het daartoe instrueren van de door ons in te zetten medewerkers. Wij zullen zodanig gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij aan derden kenbaar maken. De wederpartij dient in te staan voor de juistheid van aan Do Inc. B.V. verstrekte inlichtingen.

7.9 Inlichtingen mogen worden verstrekt aan de door Do Inc. B.V. ingeschakelde derden.

Artikel 8 OVERMACHT

8.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Voor ons zal onder meer sprake zijn van overmacht indien blijkt dat een in te zetten medewerker minder dan 24 uur voor het begin van de opdracht zijn verplichtingen niet nakomt of verhinderd is.

8.2 Indien de overmacht van de tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

8.3 Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten. Als de overmacht situatie langer dan 6 maanden duurt, moet een regeling worden getroffen.

8.4 Blijvende overmacht zal leiden tot ontbinding van de overeenkomst.

8.5 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarna onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 9 INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 Alle trainingen, spelsituaties, sketches, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, beeld- en geluidmateriaal, en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom.

9.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden en vrijwaart ons van eventuele aanspraken terzake van derden.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer aanvaardt slechts op de volgende wijze aansprakelijkheid voor de schade die eengevolg is van een tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis:

  • in het geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer, van haar bestuurders dan wel (leidinggevende) ondergeschikten en ter beschikking gesteld personeel is opdrachtnemer niet aansprakelijk;
  • in het geval van een niet aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming (overmacht) is opdrachtnemer niet aansprakelijk;
  • in de overige gevallen aanvaardt opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid in het geval de aansprakelijkheid door haar verzekering is gedekt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag; wij sluiten een adequate WA-verzekering af voor onszelf en voor de door ons in te zetten  medewerkers en derden. Iedere vergoeding wegens eventuele aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Aansprakelijkheidsverzekering;

  • in de overige gevallen waarin de aansprakelijkheid niet door de verzekering is gedekt, aanvaardt de opdrachtnemer slechts aansprakelijkheid tot in het totaal een bedrag met een maximum van €4.500,–De som van de bedragen waartoe opdrachtnemer aansprakelijkheid aanvaardt indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat conform sub 10c en de in de vorige zin genoemde gevallen zal nimmer meer bedragen dan € 4.500,–.

Artikel 11 CONCURRENTIE
11.1 De medewerkers en derden die namens Do Inc. B.V. en/of haar moedermaatschappijen werken zijn allen gebonden aan een beding van non-concurrentie.

11.2 Het is de wederpartij, gelet op artikel 11.1, verboden om – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Do Inc. B.V. en/of haar moedermaatschappijen – op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van de namens Do Inc. B.V. ingezette medewerkers en derden waarvan de wederpartij weet, of redelijkerwijs kan weten dat die in dienst is/zijn (geweest) van Do Inc. B.V. en/of haar moedermaatschappijen danwel via één van die rechtspersonen vanuit een zzp verband hebben gewerkt en/of als gevolg van bemiddeling door één van die rechtspersonen als  namens Do Inc. B.V. ingezette medewerkers en derden hebben gewerkt.

11.3 Het is de wederpartij, gelet op artikel 11.1, eveneens verboden om – behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Do Inc. B.V. en/of haar moedermaatschappijen de in 11.2 bedoelde namens Do Inc. B.V. ingezette medewerkers en derden in contact te brengen met opdrachtgevers van de wederpartij, zijnde de rechtspersonen die daadwerkelijk gebruik maken van de namens Do Inc. B.V. ingezette medewerkers en derden

11.4 Handelt de wederpartij in strijd met één of meer bepalingen van dit artikel, dan verbeurt deze een direct opeisbare boete van € 25.000,– voor elke dag dat hij, per acteur, in overtreding is. Dit laat onverlet dat de volledige schade kan worden verhaald op de wederpartij.

11.5 De wederpartij verbindt zich om, indien een namens Do Inc. B.V. ingezette medewerker en/of derde zich tot hem wendt met visitekaartjes, reclamemateriaal (behoudens materiaal van Do Inc. B.V. en/of haar moedermaatschappijen) en/of op enige andere wijze tracht reclame te maken voor zichzelf, dit direct aan Easy Actors B.V. en/of haar moedermaatschappijen te melden.

11.6 Alle in artikel 11 lid 1 tot en met artikel 11 lid 5 genoemde verboden en verplichtingen, inclusief de bijbehorende boetebepaling, zullen door de wederpartij eveneens worden opgelegd aan zijn wederpartij, zijnde de (rechts)persoon(en) die daadwerkelijk gebruik maakt van de namens Do Inc. B.V. ingezette medewerkers en derden.

Artikel 12 Factuur betwistingen

12.1 Betwistingen over facturen dienen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na factuurdatum, behoudens het bepaalde in artikel 3.3.

12.2 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden betwistingen niet meer door ons in behandeling genomen.

12.3 Slechts indien en voor zover de betwisting van een factuur gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Artikel 13 BETALING

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden zonder enige korting middels storting binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaaldag aangemerkt. Verrekening met enige vordering die de wederpartij op gebruiker heeft of meent te hebben is niet mogelijk.

13.2 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij rente en kosten op grond van artikel 14 verschuldigd. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van deze rente en eventuele kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

13.3 De overeenkomst met de wederpartij wordt zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring ontbonden op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of  anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Ook behouden wij ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 14 RENTE EN KOSTEN

14.1 Indien betaling niet binnen de in art.13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

14.2 Alle te maken gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan, met een minimum van € 35,–.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 KLACHTEN EN GESCHILLEN

16.1 Klachten dienen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na levering van de werkzaamheden, behoudens het bepaalde in artikel 3.3.

16.2 Klachten worden behandeld volgend het klachtenreglement van Do Inc. B.V..  

16.3 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Amsterdam.

16.4 Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

16.5 Ingeval het geschil beslecht wordt door mediation, zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

Artikel 17 Persoonsgegevens

17.1. Do Inc. B.V. verwerkt de door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
17.2. De wederpartij garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Do Inc. B.V.

Do Inc. B.V.
Veembroederhof 111
1019 HD Amsterdam
020- 2380340
info@do-inc.nl
KVK nr. 73.691.127
BTW nr. NL.8596.29.879.B01
Bank: NL91 INGB 0009 1721 57

Neem contact op voor vrijblijvend advies:
020 - 23 80 340
info@do-inc.nl

  • MM slash DD slash JJJJ